Make your own free website on Tripod.com

VEDENPAISUMUS KANSANTARUISSA

Kirjoittanut Uolevi Aho

Eri kansojen perimätiedosta on löydetty kaikkiaan yli 90 muunnelmaa suuresta vesitulvasta, jota sanotaan vedenpaisumukseksi. Käytännöllisesti katsoen kaikilla ihmisroduilla on oma vedenpaisumuskertomuksensa, ja niitä esiintyy jopa kaukana valtameristä, kuivilla ylänkömailla kuten Keski-Meksikossa ja Keski-Aasiassa.

Professori Byron C. Nelson Yhdysvalloista viittaa teoksessaan The Deluge Story in Stone kaikkien kansojen vedenpaisumuskertomuksissa esiintyviin kolmeen samanlaiseen kohtaan: l. Arkki oli suojapaikka muutamille elossa säilyneille. 2. Vesi hävitti kaiken muun elämän maan päältä. 3. Ihmiskunnan siemen säilyi.
Hän sanoo myös, että "Mitä vanhempi perimätieto on ja mitä lähempänä se on maantieteellisesti paikkaa mihin Raamattu kertoo arkin ajautuneen, sitä loogisempi ja ymmärrettävämpi on kertomus, sitä enemmän se muistuttaa Raamatun kertomusta ja päinvastoin."

Vedenpaisumuksen jäljet olivat niin ilmeiset, ettei niitä pysty parhaalla tahdollakaan kiistämään. Kuitenkin ajatukseen, että vesitulva olisi kattanut totaalisesti koko maapallon, on monelta taholta suhtauduttu torjuvsti. Mutta jos tämä tulva olisi ollut vain paikallinen, niin miksi tämä kertomus esiintyy miltei kaikilla maailman kansoilla. Näissä kertomuksissa on aina jokin Nooa, joka on saanut Jumalalta tehtäväksi pelastaa elollisen siemenen. Jos tulva olisi ollut vain paikallinen, niin miksi rakentaa alus ihmisiä ja eläimiä varten koska pelkkä evakuointi olisi ajanut vaivattomammin saman asian? Miksi suuren tulvan, joka voidaan ajoittaa samanaikaiseksi, jäljet näkyvät tutkijoille kaikkialla maailmassa? Miksi esimerkiksi näkinkenkäkerrostumia on tavattu korkeiden vuorten huipuiltakin, kuten Himalajalta?

Raamatun kertomus

Usein väitetään, että ns. pakanalliset vedenpaisumuskertomukset olisivat vanhempia ja jokin näistä aidompi kuim 1. Mooseksen Kirjan kertomus.
Seemiläisten kielten professori Ira M. Prise Chicagon yliopistosta kieltää tämän ajatuksen ja sanoo, että "Kaikkien näiden perimätietojen huolellinen tutkiminen osoittaa, että 1. Mooseksen Kirjan kertomus on puhtain, vähiten liioittelun värittämä ja lähimpänä sitä, minkä me käsitämme olleen noiden perimätietojen alkuperäinen muoto."
Jos tarkastellaan historian vuosilukuja, niin havaitaan, että Mooses kirjoitti Ensimmäisen Kirjansa vuoden 1513 eKr jälkeen, kun taas babylonialaiset perimätiedot suuresta vesitulvasta on kirjoitettu savitauluihin n. 2000 vuotta eKr. Todistaako tämä, että Raamatun vedenpaisumuskertomus on lähtöisin babylonialaisesta kertomuksesta eikä päinvastoin?
Nuolenpääkirjoitus tunnettiin jo ennen vedempaisumusta. Myös egyptiläiset tunsivat nuolenpääkirjoituksen, joka alkuaan oli yleistä ja jota voitaisiin verrata meidän paivien esperantoon. Koska egyptiläiset tunsivat sen ja koska Mooses oli kasvatettu "kaikkeen egyptiläiseen viisauteen", niin on luonnollista, että myös hän tunsi nuolenpääkirjoituksen. Näin ollen Mooseksella oli kaikki mahdollisuudet saada selostus noista tapahtumista - ei babylonialaisilta, vaan ihmisiltä, jotka tunsivat ne paljon läheisemmin. 1. Mooseksen Kirjan 6:9 ja 10:1 mainitsee muinaisten tietolähteiden joukossa sekä Nooan että hänen poikiensa historiat eli "kirjat". Nämä historiankirjat ovat siis voineet säilyä Nooalta ja hänen pojiltaan "historioitsija" Moosekselle. Tarkastelkaamme nyt muutamia ei- raamatullisia vedenpaisumuskertomuksia.

Gilgamesh-eepos

Vanhin tunnettu perimätieto assyrialaiselta ja babylonialaiselta ajalta on ns. Gilgamesh-eepoksen yhteyteen merkitty vedenpaisumuskertomus. Argeologi George Smith löysi mainitun eepoksen, joka oli nuolenpääkirjoitusta. Tähän eepokseen lienee myöhemmin lisätty tulvakertomus. Sen mukaan Gilgamesh oli Urukin hallitsija. Hänen kuvaillaan kärsineen vastoinkäymisistä, joiden vuoksi - ja etsien samalla elämän salaisuutta - hän lähtee esi-isänsä Utnapishtinin luo, joka elää kuolemattomassa tilassa. Gilgamesh kysyy esi-isältään, miten tämä siirrettiin elävänä "jumalten joukkoon". Utnapishtin vastaa ja kertoo, miten hän säästyi suuressa vesitulvassa. Kun jumalat olivat päättäneet lähettää vesitulvan, niin Utnapishtin noudatti saamaansa ohjetta, joka kuului: "Heitä menemään rikkaus, elämää etsi. Omaisuus jätä, pelasta elämä. Vie elämän siementä kaikenlaista laivaan. Laiva, joka sinun rakentaa tulee, on mitattava sen mittasuhteet."
Kertomus jatkuu sitten sillä, että Utnapishtin oli tehnyt tarkalleen ohjeiden mukaan, suorittanut jokapäiväiset uhrit ja saanut laivan valmiiksi: "Vein laivaan koko perheeni ja sukuni. Aron riistan, kedon eläimet, kaikki ammattitaitoiset työläiset vein siihen."
Vihdoin saavutettiin vesitulvan huippu. Vesi alkoi laskeutua. Laiva pysähtyy vuorelle, linnut lähetetään lentoon ja myöhemmin, kun maihin oli noustu, Utnapishtin kutsuttiin jumalten tykö. - Kertomus on Armas Salosen toimittamasta Gilgamesh-eepoksesta.

Muiden maiden tarinoita

Kreikkalainen vedenpaisumuskertomus selittää, miten pääjumala Zeus halusi hukuttaa vaskisen ihmissukupolven. Deukalion (Nooa) ja hänen vaimonsa menevät suureen arkkuun pelastuakseen tulvasta. Ainoastaan Peloponnesos ja Isthmos jäivät tulvan ulottumattomiin. Thessalian vuoretkin jäivät veden aIle.

Egyptistä on löydetty vedenpaisumuskertomus, jossa pelastuneena sankarina esiintyy kaiken tiedon omaava Toth. Tässäkin kertomuksessa havaitaan sama vedenpaisumuksen syy, joka on toistunut jatkuvasti eri kansojen kertomuksissa: Ihmisten jumalattomuus ja jumalien suuttumus ihmistä kohtaan - sekä ihmiskunnan siemenen säilyminen.

Italiassa esiintyy kreikkalaiseen Deukalioniin viittaava kertomus latinaksi runoiltuna.
Lappalaiset kertovat tulvasta, joka hukutti kaikki muut paitsi yhden pojan ja yhden tytön, jotka Jumalan voima vei turvaan korkealle vuorelle.
Walesilaisilla on oma kertomuksensa pelastumisesta veneellä suuresta tulvasta.

Myös Aasian eri kansoilla on omat vedenpaisumustarinansa. Syyriassa on sama Deukalion Nooan roolissa kuin Kreikassa ja Italiassa. Muinaisessa Hierapoliksen kaupungissa on temppeli, joka on rakennettu juuri Deukalionille. Persiassa elää kertomus ajasta, jolloin hyvän voimat hävittivät pahan voimat veden avulla. Intiassa kala antoi ihmiselle varoituksen tulevasta vedenpaisumuksesta. Tämän varoituksen perusteella muutamat pelastuivatkin. Eräissä tapauksissa taru ilmaisee, että kala oli Vishnu-jumala.

Lainaamme kirjasta The Family of the Maori seuraavan otteen: "Jos maorien perimåtietoon luotetaan, he näyttävät olevan kotoisin Intian niemimaan takaa. Maorien suullisen perimätiedon mukaan heidän alkukotinsa on Uru. Urusta he siirtyivät Irihiaan. Irihia oli muinaisessa sanskriitin kielessa Vrihia -Intia. Kun otamme huomioon teorian polynesialaisen rodun alkuperästä, niin ei ole hämmästyttävää, että heidän uskonnollisessa tarustossaan on legenda suuresta vedenpaisumuksesta. Se muistuttaa niin paljon Nooan kertomusta, ettei se kaipaa tässä yksityiskohtaista selostusta."

Vogulit ja Raamattu

Erittäin mielenkiintoinen on Uralin Vogulien parissa tavattu vedenpaisumuskertomus, joka muistuttaa myös paljon Raamatun kuvausta. Kertomuksessa viitatan varoitukseen, jonka muuan jättiläismies ja -nainen antoivat kanssaihmisilleen. He rakensivat laivan suojakseen ja kehoittivat muitakin tekemään samoin. Jotkut uskoivat heidän varoitukseensa ja pelastuivat, mutta tulva kuitenkin yllätti suurimman osan asukkaista, jotka tuhoutuivat. Siperian keski- ja itäosissa asuvilla ihmisillä on monia taruja, joilla on ilmeinen samankaltaisuus Raamatun vedenpaisumuskertomuksen kanssa. Ne jopa kuvailevat arkkiin astumisen, eläinten kuljettamisen sinne sekä seitsemän päivää kestäneen odotusajan ennenkuin tulvavedet tulivat. Näitä tarinoita kertovat ihmiset uskovat, etta "arkki" on erään paikkaunnan vuoren huipulla.

Amerikan mantereen tarinat

Tyynen meren saarilla tavataan omat muunnelmat vedenpaisumuskertomuksesta. Poikkeuksetta mainitaan tulvan syyksi Jumalan tai jumalten viha. Näistä tulvista kerrotaan Amerikan mantereella etelästä pohjoiseen. Perussa muuan paimen sai tiedon tulevasta tuhosta laamalaumaltaan. Suojellakseen itseään, vaimoaan, lapsiaan ja eläimiään hän kiipesi korkealle vuorelle, joka tulvan yllättäessa jäi kellumaan veden päälle kuin laiva.
Pohjois-Meksikossa ja Etelä-Kaliforniassa taru kertoo kotkasta, joka toi varoituksen tulevasta tulvasta, mutta johon ei uskottu kunnes onnettomuus kohtasi.
Meksikossa Toltekit selittivät, että "ensimmäisen maailman" lopussa tuli valtaisia sateita, joita salamat säestivät, ja vesi kohosi kohoamistaan hukuttaen vihdoin maan. Muutamat ihmiset pelastuivat suljetussa arkussa ja rakensivat myöhemmin tornin suojelemaan heitä uudelta vedenpaisumukselta. (Tässä on ilmeinen viittaus Baabelin torniin).
Mandaani-intiaanit viettävät vedenpaisumuksen muistoa uskonnollisin menoin. Vesitulvassa ainoata eloonjäänyttä edustaa mies, joka kulkee kylän majasta toiseen keräten asukkailta teräesineitä uhrilahjaksi vedelle, jottei uusi tulva enää yllättäisi. Teräesineiden uskotaan olleen samanlaisia kuin se, jolla "suuri kanootti" valmistettiin. Tässä kanootin muotoisessa "arkissa" mies pelastui vednpaisumuksesta.

Alaskassa kerrotaan, miten intiaaniheimojen kantaisä säilyi eläimien kanssa yli suuren vedenpaisumuksen, joka autioitti koko maan. Erikoista tässä tarussa on se, että eläimet osasivat puhua ennen tulvaa, mutta menettivät puhekykynsä tulvan aikana sen vuoksi, että olivat ryhtyneet napisemaan laivan päällikköä vastaan.

Todenperäisyyden todisteet

Päätämme lyhyen katsauksemme eri kansojen vedenpaisumuskertomuksiin lainaamalla Earth-teoksesta: "Jollei yleismaailmallinen vedenpaisumus olisi ollut todellisuutta, niin jotkut kansanrodut olisivat panneet pelättävät tulivuorenpurkaukset, suuret lumimyrskyt, kuivuudet ... hävittämään heidän pahat esivanhempansa. Vedenpaisumuskertomuksen yleismaailmallisuus on näin olIen sen todenperäisyyden parhaita todisteita. Me voisimme sivuuttaa minkä tahansa näistä taruista erillisenä ja pitää sitä ihmisen vilkkaan mielikuvituksen tuotteena, mutta yhdestä, maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsoen ne ovat lähes vastaansanomattomat."

Tarkkoja tietoja

Lopuksi todettakoon, että vain Raamattu kertoo arkin tarkat mitat. Se sanoo suuren tulvan kestoajan. Se ilmoittaa myös arkissa säilyneiden luvun ja nimet. (Ainoastaan kiinalainen vedenpaisumustaru kertoo saman luvun -kahdeksan henkeä -kuin Raamattu). Joskin kaikissa kertomuksissa pääkohdat viittaavat samaan, niin on merkille pantava suuren tulvan syyt kaikissa näissä kertomuksissa: Ihmisten nostattama jumalten tai Jumalan viha. 1. Mooseksen Kirjan 6:11 -12 kertoo: "Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä."
Sitten seuraavat Jumalan ohjeet toimenpiteiksi elollisen siemenen säilymiseksi. Edellä kerrotuissa vedenpaisumuskertomuksissa on myös aina tämä sama teema.
Vedenpaisumuskertomus lienee ollut ihmiskunnan kiistetyimpiä kysymyksiä. Kuitenkin viimeaikainen tutkimus on tuonut tähän kysymykseen niin paljon lisävalaisua, ettei näyttäisi olevan enää perusteltua syytä kiistää tätä muinaisuudessa tapahtunutta murhenäytelmää.

Kysymyksiä uskosta: Napsauta alleviivattua tekstiä niin pääset sivulle jossa kysymykseen vastataan.

Onko Nooan Arkki löydetty? Asiaan liittyy maanjäristys vuonna 1948. Mitkä ovat Nooan Arkin mitat, esimerkiksi sen pituus ja leveys. Turkissa on hyviä historiallisia turistikohteita kuten Nooan Arkki. Turisteille matkaohjeita niille jotka haluavat käydä Nooan Arkkia katsomassa, löytyy edellistä linkkiä napsauttamalla. Tiedätkö että Raamattu on täynnä numeerisia ilmiöitä, jotka Ivan Panin löysi. Esimerkiksi hän löysi 77 erilaista numeerista ilmiötä joista muodostuu sinetti joka lukitsee Raamatun muodon. Myös Uuden Testamentin alussa oleva Jeesuksen sukupuu eli sukuluettelo ja kertomus Jeesuksen syntymästä ovat näitä numeerisia ilmiöitä täynnä. Niiden matemaattinen todennäköisyys osoittaa että yliluonnollinen, jumalallinen äly on tekstit luonut. Onko mahdollista että valas nielaisi Joonan? Sir Francis Foxin kertomuksessa esiintyvät suuri kala ja merimies liittyvät tähän asiaan. Miksi on niin paljon pahaa maailmassa? Oletko kuin robotti jonka elämä on ennalta päätetty jossakin? Voiko joku luoda kiven jota ei jaksa nostaa? Mitä uskoon tuleminen tarkoittaa? Miten voin tulla uskoon eli miten annetaan elämä Jeesukselle? Mikä on elämän tarkoitus? Miten sinusta tuli uskovainen? Tapahtui Toukokuussa on sivu jolla kuvataan eräs uskoontulo eli annetaan todistus uskoon tulosta . Elämän sointu muodostuu periaatteista joita noudatat. Myönteinen asenne on yksi soinnun sävel. Käykö armo oikeudesta? Antaako Jumala synnit anteeksi? Onko Jumalan armo loppumaton! Rakkaus on kuin täytekakku! Täytekakussa on kakku ja koristelu. Tutkijat löysivät kätkettyjä sanoja piilotettuna Raamatun tekstiin. Tämä löytö löi heidät ällikällä.

You can find an answer to religious questions by clicking the underlined text.

Has Noah's Ark been found? Why year 1948 and an earthquake are mentioned in this context? Do you know measures of Noah's Ark? There are good historical sights in Turkey. Tourists can go to see Noah's Ark, too. Do you know that Bible is full of numerical phenomena that Ivan Panin found. Form of Holy Bible has been secured by a lock or a seal formed by over 77 different numerical phenomena. Also the story about birth of Jesus Christ and His family tree in beginning of New Testament are full of numerical phenomena. Their mathematical probability proves that divine supernatural intelligence created them. Ivan Panin told about these things publicly in a letter that he wrote to well known newspaper the New York Sun. Is it possible that a whale swallowed up Jonah? Sir Francis Fox tells a story about a big fish and a sailor. Why there is so much evil in world? Are the things that happen to you predestinated? Is somebody able to create a stone that he is not able to lift? Something wonderful happened in May. Would you like to give your life to Lord Jesus Christ? Would you like to become a children of God? Do you know what is the meaning or purpose of life? Do you have some principles in your life, like positive attitude, that is like a theme or chord of life for you? Does God forgive sins in every case? Can I achieve God's mercy without conditions? What is love? It is like a birthday cake ! Did you know that Bible texts include hidden words and hidden names and dates of birth of men that lived at 1900 - cencury. vedenpaisumus kansantaruissa